Chefers arbetsförhållanden

Att dagens arbetsliv präglas av högt tempo och ständigt ökande krav har väl inte undgått någon. Och en extra utsatt grupp för denna förändring är första linjens chefer och mellanchefer.

Cheferna upplever sig ha ett stort ansvar med höga förväntningar från såväl högre ledning som från medarbetare, lågt inflytande och små möjligheter att påverka i kombination med en hög administrativ börda och bristande strukturellt som mänskligt stöd.

Mer än 30 % av cheferna upplever att de har ett psykiskt ansträngande arbete eller har en hög arbetsbelastning

63 % är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem varje vecka

Nästan 70 % förväntas vara tillgängliga på telefon på fritiden och 54 % förväntas läsa jobbmail på fritiden

Mer än 60 % av cheferna arbetar trots sjukdom för att ingen annan kan göra jobbet

Nästan 70 % av cheferna har ofta svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden

En tredjedel av cheferna har svårt att sova minst en dag per vecka

Endast hälften av cheferna upplever att de får tillräckligt med stöd, med de lägsta siffrorna för administrativt stöd (41%) och stöd kring distans/hybrid ledarskap (32%). Även det sociala stödet är lågt och chefsuppdraget upplevs som ensamt.

Obalansen mellan krav och resurser i kombination med bristande återhämtning gör att var fjärde chef har övervägt att minska arbetstiden av hälsoskäl. Det har också lett till en hög omsättning bland chefer. 33 % av enhetscheferna inom hälso- och sjukvård samt social och kurativt arbete bytte jobb år 2015.

Den beskrivna situationen är inte långsiktigt hållbar, vilket också statistik över chefers sjukskrivningar visar. En skrämmande utveckling, trots att man här inte ser att ökningen faktiskt började redan 2009.

Könsskillnaden kan till stor del förklaras med att en stor andel kvinnliga chefer finns i vård- och omsorgsyrken inom offentlig sektor, där besparingar och rationaliseringar har påverkat arbetsmiljön negativt. För första linjens chefer har det i dessa verksamheter resulterat i såväl mycket stora personalgrupper som bristande stödstrukturer där chefer lägger alltmer tid på administration, bemanningsfrågor och rapportering.

Vad tänker du som chef när du läser detta?

(Källor: SACO, 2018; Previa, 2019; Ledarna, 2023).

1 Comments on “Chefers arbetsförhållanden”

  1. Pingback: Citat om chefers villkor | enkelhet.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *